Spinner config

Sau khi vào phần config Lucky Spin, bạn sẽ thấy phần này sẽ có 10 mục chính bao gồm:

Dưới đây là giao diện cấu hình của trang xây dựng form

  1. When click “receive”: là hành động sau khi khách ấn nhận quà hay “receive”

  2. Show “Again” button: Hiện/ ẩn nút “Again” hay quay tiếp

  3. Text Turn Remain: Thông báo lượt quay còn lại của khách hàng được truyền bằng biến {TURN_NUMBER}

  4. Title receive: Phần chúc mừng khách hàng

  5. Description Receive: Phần thông báo phần quà khách đã trúng

  6. Buttion Receive Gift: Button để khách ấn vào nhận quà

  7. Button Again: Button để khách ấn vào để quay tiếp ( Nếu bạn đã ẩn button quay tiếp thì bỏ qua phần này)

  8. Title Notification: Phần thông báo nếu khách đã hết lượt chơi

  9. Icon Notification: Hình ảnh cho 8.

  10. Style global: Màu của pop-up thông báo.

Last updated