Proshop 1.0

Đây là giao diện cấu hình của webview Proshop bao gồm 3 phần cơ bản.

  1. Các menu chức năng chính

  2. Khu vực cấu hình tương ứng với các menu.

  3. Giao diện Preview khi cấu hình Proshop

Last updated