Danh mục & sản phẩm

Để thêm danh mục sản phẩm bạn vui lòng chọn vào Product catalogies (1) và Create New Catalogies (2) để tạo. Có 3 phần của 1 danh mục:

1: Tên danh mục

2: Hình ảnh danh mục (nên chọn các ảnh nhẹ để tốc độ load trang sẽ là nhanh nhất)

3: Ghi chú danh mục (VD: đây là các món ăn cực mát)

Để thêm sản phẩm bạn vui lòng chọn vào List Products (1) và Creat new Product (3). Ở đây bạn cũng có thể lọc sản phẩm mình đã thêm theo danh mục sản phẩm (2)

Màn hình thêm một sản phẩm mới:

Product Name: Tên sản phẩm

Rating: đánh giá về sản phẩm (1 sao, 2 sao... 5 sao )

Catalogies: danh mục sản phẩm (có thể chọn nhiều)

Cover Image: ảnh bìa sản phẩm

Other image: thêm ảnh khác

Last updated