Smaxbot

Bước 1: Bạn tạo 2 block trên Smax trong đó 1 block sẽ bao gồm vòng quay may mắn và 1 block sẽ trả thông tin của khách hàng từ vòng quay may mắn về.

Last updated