Table Ranking

Để tạo 1 Table Ranking bạn làm theo các bước như sau:

  1. Chọn Webview

  2. Chọn Types

  3. Ở phần Table Ranking, bạn chọn tiếp Active để tạo 1 Table Ranking

Last updated