Shop Config

Giao diện menu Shop Config

Page name: tên của shop

Color: màu của shop

Logo: logo của shop

Footer: nội dung phía cuối trang của shop (VD copyright by botplus.io) hoặc có thể chuyên sâu hơn tạo các link dẫn tới các trang

Home screen: Cấu hình hiển thị trang chủ của shop

  • All Products: hiển thị toàn bộ sản phẩm ra ngoài trang chủ

  • Catalogies Only: chỉ hiển thị danh mục sản phẩm ra ngoài trang chủ.

  • Tab Catatalogies - All Products: Hiển thị danh mục sản phẩm phía trên dạng tab và tất cả sản phẩm phía dưới.

  • List Catalogies - All Products: Hiển thị dang mục sản phẩm phái trên và tất cả sản phẩm phía dưới (khách với dạng Tab ở trên đó là khi vào 1 danh mục thì các danh mục sẽ biến mất)

  • List Catalogies - Root Products: Hển thị danh mục sản phẩm phía trên và các sản phẩm không thuộc danh mục nào phía dưới.

When click "Order": Cấu hình trạng thái sau khi khách hàng Order xong.

  • Go to FORM: Chuyển tiếp tới form đăng ký thông tin sau khi Order.

  • Trigger Event: Chạy 1 trigger được cài đặt sau khi khách Order.

3 sự kiện của Trigger Event:

JavaScript: Chạy đoạn mã được nhúng vào Proshop.

Show Notification: hiển thị thông báo (VD order đã thành công)

Close Messenger Webview: Đóng cửa sổ webview (nếu bạn nhúng vào chatbot và ko muốn khách nhập form thông tin thì nên chọn cái này)

Redirect to URL: chuyển tiếp sang 1 đường dẫn khác.

Localization: Cấu hình ngôn ngữ cho shop

Products: Tên sản phẩm (VD: Món, Chiếc, Sản phẩm...)

Currency: tiền tệ (VD $, €, vnđ....) và After là vị trí hiển thị của tiền tệ trước hay sau số tiền (VD: $15 hoặc 15$)

Cart: giỏ hàng

Order: đặt hàng

Last updated