Các tính năng khác

Ngoài find thông tin khách hàng ra, bạn cũng có thể thêm/ chỉnh sửa thông tin của khách hang thông qua Smax.bot.

1. Thêm thông tin.

2. Chỉnh sử thông tin.

Last updated