Tạo Email

Để tạo một email bạn truy cập vào menu Email, chọn template và click active ở Template mà mình muốn sử dụng.

Ở giao diện email các bạn sẽ có

  • Tiêu đề email

  • Content của email

  • Block trong email

  • Body email

Last updated