Cấu hình các Layer

1- Text Layer

Text layer là thẻ nội dung, các bạn có thể nhập text hoặc thuộc tính của khách hàng

VD: Xin chào {{full name}}, chúc bạn 1 ngày tốt lành.

VD: {{sodienthoai}}

Các bạn có thể cấu hình font chữ, và size, màu sắc của chữ. Phần left và top là tọa độ của vị trí layer khi các bạn kéo thả layer trên màn thiết kế.

Các bạn cũng có thể cấu hình vị trí của nội dung, lưu ý để vị trí có tác dụng bạn phải cấu hình "Khung" của nội dung ở mục Width và Height, để nội dung sẽ căn ở trong cái khung này.

2- Image Layer

Image Layer giúp bạn có update ảnh vào file thiết kế, botplus cho phép bạn up ảnh trực tiếp từ máy tính.

Bạn có thể tùy chỉnh Style của ảnh là thường hay hình tròn. có thể tạo border (viền) và border color cho ảnh.

Trường hợp ảnh là 1 biến (VD các bạn truyền lên avatar của user)

Ở phần value (1) bạn sẽ nhập tên biến (attribute) mà hệ thống chatbot sẽ truyền lên (lưu ý ở các nền tảng chatbot khác nhau các tên biến này có thể khác nhau)

Phần Holder Value (2) là chỗ bạn update 1 ảnh "giả" lên, dùng để hình dung khi ảnh thật hiển thị nó sẽ như thế nào. Phần (3) chính là vị trí sau này ảnh thật sẽ hiển thị.

3- QRcode Layer

QR code Layer: Giúp bạn tạo ra 1 qr code, bạn có thể khai báo value là 1 giá trị cụ thể (ABCXXX)

Hoặc 1 biến được truyền lên VD {{MaKhachHang}}

4- Barcode Layer

Barcode Layer giúp bạn tạo ra 1 barcode (mã vạch), bạn có thể khai báo value là 1 giá trị cụ thể (ABCXXX)

Hoặc 1 biến được truyền lên VD {{MaKhachHang}}

Last updated