Form config

Đây là khu vực cấu hình chung cho form

Form Name: Tên của form

Form Color: Màu của form

Cache Form: Bạn có muốn lưu trữ lại thông tin nếu khách hàng mở lại form lần sau.

  • Don't cache: Không lưu dữ liệu

  • Cache before and after submit: Lư dữ liệu trước và sau khi submit form

  • Cache and reset after submit: Lưu dữ liệu và xóa sau khi submit form.

When submit done: Gọi các sự kiện khi khách hàng ấn vào nút gửi thông tin (submit)

JavaScript: Cài đặt mã nhúng vào form (Sử dụng cho nhà phát triển sâu)

Show Notification: Hiển thị thông báo (VD: đã thành công)

Close Messenger Webview: Tính năng này khi bạn sử dụng form trong chatbot khi khách hàng ấn gửi thông tin thì form (popup) sẽ tự động đóng lại.

Redirect to URL: Chuyển tiếp tới 1 website khác sau khi khách hàng ấn gửi thông tin (ko sài đc trên messenger bot)

Last updated