Manychat

Bước 1: Để có thể tích hợp với Manychat, các bạn chọn vào connect

Bước 2 Đây là trang dùng để cấu hình kết nối:

1: Các bạn nhập vào 1 đoạn mã bất kỳ dùng làm mã bảo mật.

2: Chọn nền tảng kết nối là Manychat

3: Nhập tên Custom Field sử dụng bên Manychat. Đây là Custom Field sẽ lưu link ảnh được tạo bằng plugin.

4: Action: Chọn action phù hợp mà bạn muốn sử dụng. Mình chọn Send Image để send trực tiếp ảnh cho khách hàng.

5: Json kết nối dùng để kết nối truyền dữ liệu từ Manychat tới plugin trên botplus.io

Bước 3: Ở Manychat tạo ra 1 block và các thẻ tính năng bao gồm 1 thẻ Text hiển thị nội dung với khách hàng và 1 thẻ Dynamic để kết nối.

Bước 4: Cấu hình thẻ Dynamic

Sau khi cài đặt connection trên botplus.io xong, bạn nhấn Update để lưu cấu hình và chọn Copy để tự copy API đã tạo kèm mã bảo mật.

Sau khi copy mã bạn vào Dynamic trên Manychat và dán vào phần Request URL.

Sau khi copy link API xong bạn quay lại plugin trên botplus và copy phần Json API để kết nối.

Quay lại thẻ Dynamic và tiếp tục cài đặt theo hướng dẫn bên dưới.

1: Request Type: Chọn cấu hình POST

2: Chọn Body

3: Dán nội dung vừa copy trên plugin vào Request Body và nhấn Save để lưu cài đặt.

Bước 5: Sau khi cài đặt xong bạn Public Fowl và test thử bot vừa cài đặt.

Sau khi nhấn Preview bot sẽ gửi 1 nội dung kèm hình ảnh được tạo cá nhân hóa cho khách hàng.

Last updated