Tạo Một Table

Plugin Table là một plugin trên Botplus.io dùng để lưu trữ thông tin khách hàng giống một google sheet chuyên dụng cho lưu trữ data. Bạn có thể thao tác tương tự các tính năng thêm, sửa, xóa...

Để tạo 1 Table, bạn chọn TABLE ở trên thanh menu rồi chọn New Table.

Giao diện của 1 Table sẽ có 4 phần chính

1. Quản lý cột.

2. Thêm cột, thêm hàng cho bảng.

3. Thanh công cụ.

4. Cấu hình để kết nối với các ứng dụng khác (VD: chatbot,...).

Last updated