Botplus.io VN
Search…
Tạo một Table
Để tạo 1 Table, bạn chọn table ở trên thanh menu rồi chọn Create New Table.
Bạn điền tên của table rồi chọn submit nhé.

Giao diện của 1 Table sẽ có 4 phần chính

1. Điều chỉnh cột.
2. Thêm cột, thêm hàng cho bảng.
3. Cấu hình để kết nối với các ứng dụng khác (VD: chatbot,...).
4. Cập nhật lại bảng.
Last modified 10mo ago