Cấu hình body email

Ở phần body bạn có thể chỉnh sửa phần nền cũng như font chữ của văn bản.

1. Background color: giúp thay đổi màu của nền email.

2. Content width: thay đổi chiều rộng của email (Mặc định với desktop là 600px và 480px với mobile).

3. Font Family: thay đổi font chữ của văn bản.

4. Color: màu của đường link

5. Underline: gạch chân cho những đường link

Last updated