Botplus.io VN
Search…
Cấu hình body email

Ở phần body bạn có thể chỉnh sửa phần nền cũng như font chữ của văn bản.

1. Background color: giúp thay đổi màu của nền email.
2. Content width: thay đổi chiều rộng của email (Mặc định với desktop là 600px và 480px với mobile).
3. Font Family: thay đổi font chữ của văn bản.
4. Color: màu của đường link
5. Underline: gạch chân cho những đường link
Copy link