Tích hợp chatbot

  1. Ở phần này bạn chọn connect.

  2. Dưới là những nền tảng chatbot được hỗ trợ kết nối với botIO.

Last updated