Botplus.io VN
Search
K

Cấu hình SMTP

Cách để cài đặt SMTP email

 1. 1.
  Name: Bạn điền tên của SMTP (tên này có thể tùy theo ý bạn)
 2. 2.
  Service: chọn nhà cung cấp mail. Ở phần này có Gmail và AWS bạn có thể chọn nhà cung cấp cho mình.
 3. 3.
  Host: bạn chọn host để gửi tin nhắn tự động (mặc định sẽ là smtp.gmail.com sử dụng cho service là gmail)
 4. 4.
  Port: phần này bạn chọn cổng port theo giao thức mật mã nhé (TLS, SSL, StartTLS)
 5. 5.
  From address: email gửi tin nhắn
 6. 6.
  Username: Tên đăng nhập emai
 7. 7.
  Password: Mật khẩu đăng nhập email. Nếu bạn dùng bảo mật 2 bước thì làm theo hướng dẫn dưới đây để lấy app password nhé