Cấu hình SMTP

Cách để cài đặt SMTP email

  1. Name: Bạn điền tên của SMTP (tên này có thể tùy theo ý bạn)

  2. Service: chọn nhà cung cấp mail. Ở phần này có Gmail và AWS bạn có thể chọn nhà cung cấp cho mình.

  3. Host: bạn chọn host để gửi tin nhắn tự động (mặc định sẽ là smtp.gmail.com sử dụng cho service là gmail)

  4. Port: phần này bạn chọn cổng port theo giao thức mật mã nhé (TLS, SSL, StartTLS)

  5. From address: email gửi tin nhắn

  6. Username: Tên đăng nhập emai

  7. Password: Mật khẩu đăng nhập email. Nếu bạn dùng bảo mật 2 bước thì làm theo hướng dẫn dưới đây để lấy app password nhé

Last updated