Botplus.io VN
Search…
Cấu hình SMTP

Cách để cài đặt SMTP email

  1.
  Name: Bạn điền tên của SMTP (tên này có thể tùy theo ý bạn)
  2.
  Service: chọn nhà cung cấp mail. Ở phần này có Gmail và AWS bạn có thể chọn nhà cung cấp cho mình.
  3.
  Host: bạn chọn host để gửi tin nhắn tự động (mặc định sẽ là smtp.gmail.com sử dụng cho service là gmail)
  4.
  Port: phần này bạn chọn cổng port theo giao thức mật mã nhé (TLS, SSL, StartTLS)
  5.
  From address: email gửi tin nhắn
  6.
  Username: Tên đăng nhập emai
  7.
  Password: Mật khẩu đăng nhập email. Nếu bạn dùng bảo mật 2 bước thì làm theo hướng dẫn dưới đây để lấy app password nhé
Last modified 11mo ago
Copy link