Tạo Custom Image

Custom Image là 1 plugin trên botplus.io giúp bạn tạo hình ảnh voucher, vé sự kiện, thẻ thanh viên cá nhân hóa cho khách hàng.

Để tạo 1 custom IMG bạn chọn vào menu CUSTOM IMAGE sau đó chọn Template

Lựa chọn template mình thích và chọn Active hoặc Preview để xem qua giao diện.

Giao diện của một màn hình trang Custom IMG bao gồm 4 phần chính.

1: Dùng để quản lý các Layer (Ảnh, Chữ, QRcode, Barcode)

2: Dùng để cấu hình cho từng Layer chi tiết.

3: Dùng để Preview giao diện khi cấu hình.

4: Dùng để cấu hình kết nối với các ứng dụng khác (VD: Chatbot...)

Last updated