Botplus.io VN
Search…
Tạo custom IMG
Để tạo 1 custom IMG bạn chọn vào menu CUSTOM IMAGE sau đó chọn Template
Lựa chọn template mình thích và chọn Active hoặc Preview để xem qua giao diện.
Giao diện của một màn hình trang Custom IMG bao gồm 3 phần chính.
1: Dùng để quản lý các Layer (Ảnh, Chữ, QRcode, Barcode)
2: Dùng để cấu hình cho từng Layer chi tiết.
3: Dùng để Preview giao diện khi cấu hình.
4: Dùng để cấu hình kết nối với các ứng dụng khác (VD: Chatbot...)
Last modified 1yr ago
Copy link