Tích Hợp Chatbot

Bước 1: Để kết nối với nền tảng chatbot, bạn chọn vào CONNECT

Bước 2: Đây là giao diện kết nối nền tảng

1: Các bạn nhập vào 1 đoạn text bất kỳ dùng làm mã bảo mật.

2: Chọn nền tảng kết nối mà bạn muốn kết nối với Table

3: Chọn update để lưu cấu hình kết nối của bạn.

Bước 3: Trên Smax.bot bạn tạo ra 1 block bao gồm các thẻ

  • User input: dùng để lấy thông tin dòng có trong cột cần lấy về. VD: ở đây mình sẽ lấy biến name trong cột Họ và tên.

  • Json API: dùng để lấy thông tin về. Bạn copy đoạn mã Json từ botIO về và bỏ đi những hàng không cần lấy làm điều kiện

  • Text: Kiểm tra thông tin đã được truyền. Ở phần này bạn thêm vào những biến trong hàng mà bạn cần kiểm tra.

Bước 4: Test Table

Sau khi đã setup xong bạn tạo 1 ref link hoặc ấn vào icon messenger để test nhé!

Bot sẽ hỏi bạn thông tin hàng mà bạn cần tìm trong đó có chứa thông biến name

Sau khi bạn điền thông tin có trong Table thì nhưng thông tin khác sẽ được bot trả về.

Last updated