Botplus.io VN
Search…
Kết nối với nền tảng chatbot
Bước 1: Để kết nối với nền tảng chatbot, bạn chọn vào connect
Bước 2: Đây là giao diện kết nối với bot
1: Các bạn nhập vào 1 đoạn text bất kỳ dùng làm mã bảo mật.
2: Chọn nền tảng kết nối là Smax.bot
3: Chọn cột và attribute muốn gán giá trị cột vào
4: Dựa vào các biến (attribute) mà các bạn đã nhập ở mục Mapping hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 đoạn json nhỏ
Bước 3: Trên Smax.bot bạn tạo ra 1 block bao gồm các thẻ
    User input: dùng để lấy thông tin dòng có trong cột cần lấy về. VD: ở đây mình sẽ lấy biến name trong cột Họ và tên.
    Json API: dùng để lấy thông tin về. Bạn copy đoạn mã Json từ botIO về và bỏ đi những hàng không cần lấy làm điều kiện
    Text: Kiểm tra thông tin đã được truyền. Ở phần này bạn thêm vào những biến trong hàng mà bạn cần kiểm tra.
Bước 4: Test Table
Sau khi đã setup xong bạn tạo 1 ref link hoặc ấn vào icon messenger để test nhé!
Bot sẽ hỏi bạn thông tin hàng mà bạn cần tìm trong đó có chứa thông biến name
Sau khi bạn điền thông tin có trong Table thì nhưng thông tin khác sẽ được bot trả về.
Last modified 10mo ago
Copy link