Form builder

Đây là giao diện cấu hình của webview Form builder bao gồm 4 phần cơ bản

1: Các menu chức năng chính

2: Khu vực quản lý các trường (field) của form

3: Khu vực cấu hình của trường (field)

4: Giao diện preview sau khi cấu hình xong 1 form.

Last updated