Botplus.io VN
Search…
⌃K

Form builder

Đây là giao diện cấu hình của webview Form builder bao gồm 4 phần cơ bản
1: Các menu chức năng chính
2: Khu vực quản lý các trường (field) của form
3: Khu vực cấu hình của trường (field)
4: Giao diện preview sau khi cấu hình xong 1 form.
Form Builder