Botplus.io VN
Search…
Cấu hình của Table

1. Manage fields

Bạn có thể chỉnh sửa các cột bằng cách di chuyển cột hoặc ẩn cột trong bảng đi.

2. Thêm cột, thêm hàng.

Tính năng này giúp bạn thêm 1 cột vào trong bảng. 1 cột sẽ bao gồm các thông tin:
1. Field Name: Đây là tên của cột.
2. Field Key: Biến giá trị của cột (giống như attribute).
3. Field Type: Định dạng thông tin của cột.
Sau khi chọn đủ 3 thông tin của cột thì bạn chỉ cần ấn nút Save là tạo được 1 cột trong bảng rồi.
Còn để thêm hàng thì bạn chỉ cần ấn thêm, bảng sẽ tự thêm giá trị của cột ứng với hàng đó nhé.
Lưu ý:
    Khi bạn ẩn cột đi thì biến ở cột đó vẫn có thể được truyền về bot.
    Khi bạn di chuyển cột thì biến sẽ di chuyển theo cột đó.

3. Cập nhật lại thông tin bảng

Tính năng này giúp bạn update thông tin mới nhất về bảng.
Last modified 10mo ago