Cấu hình content email

Content của email bao gồm các element gồm:

1. Columns: Lựa chọn số cột trong 1 block (tối đa có thể chọn được 4 cột trong 1 block)

2. Button: là một công cụ tích hợp để người dùng có thể thêm các nút vào thiết kế của bạn. Công cụ này được hỗ trợ cho cả hai chế độ hiển thị: email và trang web.

3. Divider: là một công cụ được tích hợp sẵn để người dùng có thể thêm dải phân cách vào thiết kế của mình. Công cụ này được hỗ trợ cho cả hai chế độ hiển thị: email và trang web.

4. HTML: là một công cụ được tích hợp sẵn để người dùng có thể thêm HTML tùy chỉnh vào thiết kế của bạn.

5. Image: là một công cụ tích hợp để người dùng có thể thêm hình ảnh vào thiết kế của bạn. Công cụ này được hỗ trợ cho cả hai chế độ hiển thị: email và trang web.

6. Menu: dùng để tạo menu điều hướng khách hàng.

7. Text: bạn có thể thêm văn bản theo thiết kế của mình.

Last updated