Botplus.io VN
Search…
Config Lucky Spin
Sau khi vào phần config Lucky Spin, bạn sẽ thấy phần này sẽ có 10 mục chính bao gồm:
Dưới đây là giao diện cấu hình của trang xây dựng form
  1.
  When click “receive”: là hành động sau khi khách ấn nhận quà hay “receive”
  2.
  Show “Again” button: Hiện/ ẩn nút “Again” hay quay tiếp
  3.
  Text Turn Remain: Thông báo lượt quay còn lại của khách hàng được truyền bằng biến {TURN_NUMBER}
  4.
  Title receive: Phần chúc mừng khách hàng
  5.
  Description Receive: Phần thông báo phần quà khách đã trúng
  6.
  Buttion Receive Gift: Button để khách ấn vào nhận quà
  7.
  Button Again: Button để khách ấn vào để quay tiếp ( Nếu bạn đã ẩn button quay tiếp thì bỏ qua phần này)
  8.
  Title Notification: Phần thông báo nếu khách đã hết lượt chơi
  9.
  Icon Notification: Hình ảnh cho 8.
  10.
  Style global: Màu của pop-up thông báo.
Last modified 9mo ago
Copy link