Botplus.io VN
Search…
Form config
Đây là khu vực cấu hình chung cho form
Form Name: Tên của form
Form Color: Màu của form
Cache Form: Bạn có muốn lưu trữ lại thông tin nếu khách hàng mở lại form lần sau.
When submit done: Gọi các sự kiện khi khách hàng ấn vào nút gửi thông tin (submit)
JavaScript: Cái này dành cho các bạn biết về lập trình
Show Notification: Hiển thị thông báo (VD: đã thành công)
Close Messenger Webview: Tính năng này khi bạn sử dụng form trong chatbot khi khách hàng ấn gửi thông tin thì form (popup) sẽ tự động đóng lại.
Redirect to URL: Chuyển tiếp tới 1 website khác sau khi khách hàng ấn gửi thông tin (ko sài đc trên messenger bot)
Last modified 1yr ago
Copy link